Môn Đồ Hóa

Nhà Thờ Có Nên Xem Chủ Yếu Môn Đệ Hóa Là “Chương Trình” Hay Là Một “Cách Sống”?

9Marks News
09.24.2020

Trả lời

Hội thánh không nên chủ yếu xem môn đệ hóa là sự kiện đặc biệt hay một chương trình hào nhoáng. Môn đệ hóa không phải là một điều gì đó thỉnh thoảng xảy ra hay là một sự kiện bất thường, hay nó là một điều gì đó có thể không cần thiết trong đời sống của Cơ-Đốc Nhân chúng ta. Để trở thành Cơ đốc nhân nghĩa là môn đồ của Đấng Christ. Và là một môn đồ của Chúa Giê-su có nghĩa là:

• (i) tìm kiếm người khác để giúp đỡ họ giống như Đấng Christ đã làm (làm một môn đồ);

• (ii) tìm cách giúp những người khác trở nên giống như Đấng Christ (Môn đồ của Ngài).

Do đó, các hội thánh nên xem môn đệ hóa là một cách sống. Nó sẽ trở thành một phần bình thường trong đời sống của tín hữu và là một thành viên trong hội thánh. Đó là điều người theo Chúa Giê-su làm.

Điều này có nghĩa là các hội thánh có thể hoặc không thể sử dụng các chương trình để thúc đẩy môn đồ hóa. Nhưng họ chắc chắn muốn thúc đẩy một nền văn hóa để trở nên môn đồ hóa. Nó sẽ trở nên bình thường đối với các tín hữu trẻ hơn khi thảo luận về các vấn đề liên quan đến đời sống tâm linh trong các bữa ăn với các tín hữu lớn tuổi. Nó sẽ là bình thường đối với các tín hữu trẻ tuổi dành nhiều thời gian hơn cho các gia đình Cơ đốc nhân lớn tuổi hơn để thấy họ áp dụng đức tin của họ vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, giống như cách mà cha mẹ thường bồng con rồi đặt nó nằm xuống giường ngủ vậy. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, một hội thánh nuôi dưỡng một nền văn hóa của môn đồ hóa sẽ đầy dẫy những thành viên mà họ luôn trông giống như Chúa Jêsus hơn (I Cô-rinh-tô 11: 1).

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/