Một Bài Giảng Tin Lành Làm Trọng Tâm Là Bài Giảng Chiếu Sáng Tin Lành

Theo David King | 09.22.2020

NHỮNG CHỐI BỎ VỀ VIỆC GIẢNG TIN LÀNH LÀM TRỌNG TÂM Bản liệt kê ngắn những sự chối bỏ có thể giúp làm rõ nét ranh giới hiểu biết của chúng ta: Có một cách để rao giảng Kinh Thánh – thậm chí từng câu từng câu, ngay cả những phần về Chúa Jêsus – […]