Khả Năng Lãnh Đạo

Trưởng lão của Hội thánh là gì?

Trả lời

  1. Khái niệm cơ bản: Người trưởng lão là một người (i) hội đủ điều kiện trong 1 Ti-mô-thê 3: 1-7 và Tít 1: 6-9, (ii) được công nhận bởi hội thánh của mình như một người trưởng lão, (iii) và là người dẫn dắt Hội thánh bằng cách dạy Lời Chúa (1 Ti-mô-thê 3: 2), cầu nguyện cho mọi người (Gi. 5:14), và giám sát công việc của Hội thánh (1 Phi-e-rơ 5: 2).
  2. Giám sát: Người trưởng lão phải bảo vệ đàn chiên. Người đó phải hướng dẫn tất cả chiên của mình, nâng đỡ những kẻ yếu, bảo vệ những kẻ yếu đuối, khiển trách những kẻ quấy rầy, và chịu đựng với những người gặp khó khăn (2 Ti-mô-thê 2: 24-25; Công-vụ 20:28; 1 ​​Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Một trưởng lão trông chừng các tín hữu của hội thánh của mình như là một người có trách nhiệm với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 13:17).
  3. Số nhiều: Trong Tân Ước, các hội thánh địa phương liên tục có nhiều trưởng lão (Công-vụ 14:23, 20:17; Phi-líp 1: 1; 1 Ti-mô-thê 5:17; Giô-suê 5:14). Đấng christ, là đầu của Hội thánh, có nghĩa là Ngài sẽ chăm sóc đàn chiên của mình thông qua một số người đàn ông tin kính, là những người sẽ cùng dạy, canh chừng, hướng dẫn, bảo vệ và yêu thương con chiên. Điều này có nghĩa là tất cả các Hội thánh địa phương, với sự lãnh đạo của mục sư của họ, cũng nên tìm kiếm những người đàn ông đã và đang làm công việc của một người trưởng lão để bổ nhiệm họ vào các mục vụ của Hội thánh.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: