Truyền Giáo và Phúc Âm

Tin Lành Là Gì?

Đề Mục
05.18.2021

Gần đây đã có nhiều cuộc nói chuyện về Tin Lành, về việc các tín hữu nên định nghĩa phúc âm là như thế nào, cho dù chúng ta nói rằng phúc âm là sứ điệp mà những tội nhân có thể được tha thứ tội lỗi qua sự ăn năn và bởi đức tin trong Đấng Christ trên thập tự giá, hay có ý nghĩa rộng lớn hơn nữa. Cuộc nói chuyện trở nên thiết thực hơn, nếu không nhen nhúng lại, đôi khi, với những người bên này sẽ nói rằng những người bên kia đang “giảm bớt” khi nói về phúc âm, và những người bên còn lại trả lời rằng những người tố cáo họ đang thực sự pha loãng phúc âm và xao lãng sứ mệnh do Thượng Đế đã ban cho.

Dường như rằng chúng ta có thể gỡ rối một số sự nhầm lẫn bằng cách quan sát cẩn thận hơn. Tôi tin rằng hai bên chính trong cuộc trò chuyện này – những người nói Tin Lành là tin tốt lành rằng Thượng Đế đang hòa giải tội lỗi của tội nhân với chính mình Ngài qua cái chết được thay thế của Chúa Giê-su (gọi họ là “A”) và những người nói phúc âm là tin tốt lành mà Đức Chúa Trời sẽ hồi sinh và làm mới lại cả thế giới qua Đấng Christ (“B”) – phần lớn đang nói chuyện với nhau. Nói cách khác, tôi không nghĩ rằng bên A và bên B đang trả lời cùng một câu hỏi. Tất nhiên cả hai bên đều nói rằng họ đang trả lời câu hỏi “Phúc âm là gì?” Và do đó sự căng thẳng giữa hai câu trả lời khác nhau. Nhưng nếu chúng ta chú ý kỹ, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy rằng họ đang thực sự trả lời hai câu hỏi kinh thánh rất khác nhau và không kém phần bình đẳng.

Đây là hai câu hỏi:

  1. Phúc âm là gì? Nói cách khác, sứ điệp mà một người phải tin là gì?

  1. Phúc âm là gì? Nói cách khác, toàn bộ Tin lành của cơ đốc giáo là gì?

 

Khi một người A nghe câu hỏi “Phúc âm là gì?”, Ông ấy hiểu điều đó có nghĩa là “Sứ điệp mà một người phải tin để được cứu là gì?” Và ông ta sẽ trả lời bằng cách nói về cái chết của Đấng Christ thay cho tội nhân, và kêu gọi ăn năn và lòng tin cậy.

Khi một người B nghe câu hỏi “Phúc âm là gì?”, Ông ấy hiểu điều đó có nghĩa là “Toàn bộ Tin lành về cơ đốc giáo là gì?” Và ông ấy sẽ trả lời bằng cách nói về mục đích của Đức Chúa Trời để đổi mới thế giới qua Đấng Christ.

Bạn có thể hiểu tại sao sẽ có sự căng thẳng giữa hai bên. Nếu bạn trả lời câu hỏi (1) bằng cách nói về sự sáng tạo mới, mọi người sẽ hiểu rằng câu trả lời của bạn quá rộng và bạn đang đẩy thập tự giá ra khỏi vị trí trung tâm của nó. Khi những người trong Kinh Thánh hỏi câu hỏi “Tôi phải làm gì để được cứu?”, Câu trả lời họ nhận được là ăn năn tội lỗi và tin vào Chúa Giê-su — không phải điều gì đó về sự sáng tạo mới sắp tới.

Tuy nhiên, sự thật là đôi khi Kinh Thánh (thậm chí thường xuyên) nói về “Phúc âm” về mặt sự sáng tạo mới. Vì vậy, để trả lời câu hỏi (2) chỉ nói về cái chết của Chúa Giê-su Christ vì tội lỗi của nhân loại, và mọi thứ khác thì không theo định nghĩa từ phúc âm (nhưng chỉ ngụ ý), thực sự là quá hẹp. Điều đó có thể nói rằng những lời hứa như sự sống lại của thân thể, sự hòa thuận của Người Do Thái và Dân Ngoại, Trời mới và đất mới, và nhiều thứ khác bằng cách nào đó không phải là một phần của Kinh Thánh bày tỏ nói về “Tin lành” của cơ đốc giáo.

Điều chúng ta cần hiểu là không có câu hỏi nào sai trong hai câu này, và không có bên nào biết kinh thánh hơn bên nào. Kinh Thánh hỏi và trả lời cả hai. Hãy để tôi chỉ ra cho thấy trong Kinh thánh tại sao tôi nghĩ rằng cả hai câu hỏi tôi đã đề cập là có lý và đúng với thánh kinh.

Khi tôi đọc nó, Kinh Thánh dường như sử dụng từ “Phúc âm” theo hai cách khác nhau, nhưng rất có liên quan. Đôi khi nó sử dụng “Phúc âm” theo cách rất rộng, nghĩa là, mô tả tất cả những lời hứa mà Đức Chúa Trời dự định hoàn thành trong Đấng Christ, bao gồm không chỉ tha thứ tội lỗi, mà còn cả mọi thứ khác từ đó mà ra – sự thành lập nước Trời, Trời mới và đất mới, vv., Có những lúc khác, chổ đề cập đến từ “phúc âm” theo một cách rất hẹp, nghĩa là, để mô tả cụ thể sự tha thứ tội lỗi qua sự chết của Chúa và sự phục sinh của Đấng Christ. Ở những nơi đó, những lời hứa rộng hơn dường như không có nhiều quan điểm.

Đây là một số nơi rõ ràng nhất, tôi nghĩ, nơi Kinh Thánh sử dụng từ “phúc âm” theo nghĩa hẹp:

  1. Công vụ 10:36-43:Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Y-sơ-ra-ên, khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa của loài người., . . .Tất cả các đấng tiên-tri đã làm chứng về Ngài và hễ ai tin nhận Ngài thì tội lỗi sẽ được tha thứ trong danh Ngài.”

Phi-e-rơ nói rằng phúc âm mà ông rao giảng là “sự bình an qua Chúa Giê-su Christ”, theo đó ông nói về tin tức tốt lành “rằng mọi người tin nhận Chúa đều nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi danh Ngài.”

  1. Romans 1:16-17: Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin‘”

Phao-lô định nghĩa phúc âm về “sự cứu rỗi” và sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua đức tin. Nó trở nên rõ ràng thông qua phần còn lại của Kinh thánh mà ông đang nói ở đây về sự tha thứ tội lỗi (được xưng công bình) bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Lời Chúa nhắm vào người La Mã không phải để nói đến một vương quốc sắp tới, mà là làm cách nào để một người có thể thuộc về một vương quốc, và đó là lý do ông gọi là “Phúc âm”.

  1. 1 Corinthians 1:17-18:Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng để rao giảng Tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. 18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.” 
  2. Corinthians 15:1-5Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. 3 Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; 4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh; 5 và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ.

Và đây là một số nơi rõ ràng nhất, tôi nghĩ, nơi nó được sử dụng theo nghĩa rộng:

Phúc âm Phao-lô rao giảng cho họ và điều họ nhận được là “Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta. . . được chôn . . .

[và] đã được sống lại. ”Các dẫn chứng liên tục về sự xuất hiện của Chúa không nên coi như là một phần của“ phúc âm ”, như thể chúng ta phải nói với ai đó rằng Chúa Giêsu đã xuất hiện cho Phi-e-rơ, Mười hai môn đồ, và Gia-cơ hoặc chúng ta không nói họ là phúc âm.

Những dẫn chứng đó có nghĩa là để thiết lập sự phục sinh là có thật và là lịch sử.

Và đây là một số nơi rõ ràng nhất, tôi nghĩ, nơi nó được sử dụng theo nghĩa rộng:

  1. Matthew 4:23: “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân”

Đây là đề cập đầu tiên của từ “Phúc âm” trong sách của Ma-thi-ơ, vì vậy chúng ta nên chiêm ngưỡng một số đường nét được trao cho thuật ngữ này. Để điền vào nội dung “Phúc âm của vương quốc” mà Chúa Giê-su đã rao giảng, chúng ta nhìn lại câu 17, đề cập đến đầu tiên về “vương quốc.” Ở đó, Chúa Giê-su được ghi nhận là Ngài rao giảng nói về, “ Sự ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến rồi!”

Phúc âm của vương quốc mà Chúa Giê-su rao giảng là thông điệp rằng a) vương quốc đã lộ ra, và b) những người ăn năn có thể bước vào đó.

  1. Mark 1:14-15:Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành‘”

Ngoại trừ câu đầu tiên, đây là lần đầu tiên trong sách Mark dùng đến từ “Phúc âm của Đức Chúa Trời” mà Chúa Giê-su tuyên bố là: “Kỳ đã trọn, và nước của Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin vào Phúc âm.”

Phúc âm của Đức Chúa Trời là thông điệp rằng a) nước Ngài đã lộ ra, và b) những người ăn năn và tin cậy sẽ có thể vào đó được.

  1. Luke 4:18: “Thần của Chúa ngự trên ta; 

 Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; 

19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, 

 Kẻ mù được sáng, 

 Kẻ bị hà hiếp được tự do; 

 Và để đồn ra năm lành của Chúa”

Đây là đoạn Kinh thánh Cựu ước mà Chúa Giê-su khởi xướng chức vụ của Ngài. Từ “Tin lành”, như được sử dụng trong Ê-sai 61, là tôi nghĩ đến việc đề cập đến sự thành lập toàn bộ pháp chế của nước Đức Chúa Trời.

  1. Acts 13:32Còn chúng tôi, thì rao truyền cho các anh em tin lành nầy về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta. . .”

Câu 38 rất rõ ràng rằng Tin lành mà Phao-lô mang đến là sự tha thứ tội lỗi qua “người này.” Nhưng cũng vậy, trong câu 32 “Tin lành” được nói là “những gì Đức Chúa Trời đã hứa với các tổ phụ, qua đó Ngài đã làm ứng nghiệm . . . bởi sự đến của Chúa Giê-su. ” Chắc chắn những lời hứa của Đức Chúa Trời đối với những tổ phụ ngày xưa, bây giờ đã hoàn thành trong Chúa Giê-su, bao gồm nhưng không giới hạn trong sự tha thứ tội lỗi?

Vì vậy, nhìn kỹ vào Tân ước, tôi thấy rằng dường như từ “Phúc âm” được sử dụng theo cả hai cách rộng lớn hơn và cũng hẹp hơn. Nói chung, như trong Ma-thi-ơ 4, Mác 1, Lu-ca 4 và Công-vụ 13, lời hứa được đề cập đến tất cả những gì đã làm cho chúng ta qua công việc của Chúa Giê-su – không chỉ tha thứ tội lỗi, mà là sự phục sinh, sự hòa thuận với Thượng đế và con người , sự vinh hiển, đến ngôi nước Ngài, trời mới và đất mới, v.v. Bạn có thể nói rằng trong những trường hợp đó, “Phúc âm” đề cập bao quát về những lời hứa của Đức Chúa Trời được bảo đảm qua cuộc đời và công việc của Đấng Christ. Chúng ta có thể gọi đó là Phúc âm của một vương quốc rộng lớn hơn. Theo nghĩa hẹp, như chúng ta thấy trong Công vụ 10, toàn bộ sách Rô-ma, 1 Cô-rinh-tô 1 và 1 Cô-rinh-tô 15, “phúc âm” đề cập cụ thể đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su và kêu gọi tất cả mọi người ăn năn và tin nhận Ngài. Chúng ta có thể gọi theo nghĩa hẹp hơn này chính là Tin lành của Thập tự.

Bây giờ hãy để tôi nhắc lại hai điều này rõ ràng hơn. Thứ nhất, việc sử dụng bao quát từ “Phúc âm” nhất thiết phải đề cập cả nghĩa hẹp của nó. Nhìn vào những ví dụ từ Ma-thi-ơ và Mark. Chúa Giê-su không chỉ công bố sự khởi đầu của nước trời, như nhiều người đã nói. Ngài tuyên bố sự khởi đầu của nước trời và Ngài cũng tuyên bố phương cách có thể vào đó nữa. Hãy nhìn kỹ: Chúa Jêsus không rao giảng Tin Lành nói rằng “Nước thiên đàng đã đến!” Ngài giảng về Phúc âm nói rằng: “Nước Trời đã đến. Vì vậy, hãy ăn năn và tin nhận Ngài!” Điều này là rất quan trọng, sự khác biệt thực sự giữa Tin lành và không phải là Tin lành: Sự tuyên bố việc thiết lập nước Ngài và sự sáng tạo mới và mọi thứ còn lại mà không tuyên bố phương cách cho mọi người có thể bước vào đó – bằng sự ăn năn và được tha thứ tội lỗi của họ qua đức tin trong Đấng Christ và sự chết của Ngài – sẽ không phải là sự rao giảng về một Tin lành. Thật vậy, điều đó chỉ là để rao giảng về tin xấu, vì bạn không đem lại niềm hy vọng rằng mọi người cũng được ở trong sự sáng tạo mới đó. Tin mừng của Nước Trời không chỉ là tuyên ngôn của một vương quốc. Đó là sự công bố của vương quốc cùng với lời tuyên bố rằng mọi người có thể vào đó bằng sự hối cải và đức tin trong Đấng Christ.

Thứ hai, điều đáng lưu ý nhất, một lần nữa, đó là Tân ước bày tỏ rỏ ràng về sứ điệp một cách cụ thể, rỏ ràng hơn về sự tha thứ tội lỗi qua Đấng Christ là “Tin lành.” Vì vậy, những người tranh luận về một vấn đề như, “Nếu bạn chỉ rao giảng sự tha thứ bởi tội lỗi và qua Chúa Giê-su Christ, và không nói đến ý định của Thiên Chúa để làm lại một thế giới mới, bạn đã không rao giảng Tin Lành, “là sai. Cả Phao-lô và Phi-e-rơ (chỉ đề cập đến những người trong các ví dụ trên) dường như họ rất vui mừng để rao giảng về “Phúc âm” nếu họ đã nói với mọi người về sự tha thứ tội lỗi bởi sự chết thay của Chúa Giê-su là trọn vẹn.

Nếu đúng là Tân ước chọn từ “Phúc âm” trong cả hai nghĩa rộng và hẹp, làm thế nào chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa hai mối tương quan đó, giữa Tin lành của Nước Trời và Tin Lành qua cây Thập Tự Giá? Đó là câu hỏi tiếp theo, và khi chúng ta trả lời, tôi nghĩ nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một số câu hỏi thực sự quan trọng.

Vậy, Tin lành của Nước Trời và Tin lành qua cây Thập Tự Giá có liên hệ như thế nào? Tôi đã lập luận rằng Tin lành của nước trời nhất thiết phải bao gồm Tin lành qua cây Thập Tự Giá. Nhưng cụ thể hơn, Tin lành qua cây Thập Tự Giá chỉ là một phần của Tin lành của Nước Trời, hay một cái gì đó nữa? Nó là trung tâm, và ngoại vi của nó, trái tim của nó, hay cái gì khác nữa? Và vì lý do đó, tại sao các trước giả của Tân ước sẵn sàng áp dụng từ “Phúc âm” cho lời hứa về sự tha thứ tội lỗi qua đức tin trong Đấng Christ, chứ không phải những lời hứa đặc biệt khác được bao gồm trong phúc âm theo nghĩa rộng? Tại sao chúng ta không bao giờ thấy Phao-lô nói, “Và đó là phúc âm của tôi: rằng con người có thể hòa giải với nhau!”?

Tôi nghĩ chúng ta có thể nhận được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó bằng cách nhận ra rằng Tin lành bởi cây Thập Tự Giá không chỉ là một phần của Tin lành của Nước Trời. Thay vào đó, phúc âm của thập tự giá là cửa ngõ, là khởi nguồn, có thể gọi là hạt giống, để nói về phúc âm của nước trời. Đọc toàn bộ Tân ước, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng thông điệp không trung thực của nó là một người không thể nhận được những phước lành theo nghĩa rộng lớn nói về nước trời ngoại trừ bằng phương cách đó là được sự tha thứ tội lỗi qua sự chết của Đấng Christ. Đó là khởi nguồn cho tất cả các bước còn lại.

Điều đó, tôi nghĩ, là lý do tại sao nó hoàn toàn thích hợp cho các trước giả của Kinh Thánh gọi đó là “Tin lành”, thậm chí khi họ gọi cả Kinh thánh – bao gồm sự tha thứ, xưng công nghĩa, sự phục sinh, sự sáng tạo mới và tất cả những thứ còn lại—”Tin lành. Bởi vì các phước lành bao quát của phúc âm chỉ đạt được bằng phương diện hẹp (là sự chuộc tội, sự tha thứ, đức tin và lòng ăn năn), và bởi vì những phước lành đó không đạt được bằng phương tiện hẹp, hoàn toàn thích hợp cho các trước giả của Tân Ước gọi đó lời hứa là điểm khởi đầu/hạt giống/khởi nguồn của “Tin lành.”

Nó cũng hoàn toàn thích hợp cho Tân Ước để gọi đó là “Tin lành” và đồng thời không bao gồm bất kỳ phước lành đặc biệt nào khác lớn hơn “Tin lành”. Vì vậy chúng ta không gọi sự hòa thuận của con người là “Tin lành.”  Chúng ta thậm chí còn gọi trời mới và đất mới là “Tin lành.” Nhưng chúng ta gọi sự tha thứ qua sự chuộc tội là “Tin lành” bởi vì nó là tiền đề và cánh cửa cho tất cả những người còn lại.

Có một số ý nghĩa quan trọng từ suy tưởng này.

Thứ nhất, điều đáng nói lại: Những người tranh luận rằng “Phúc âm” là tuyên bố nói về nước trời đơn giản là sai. Phúc âm không phải là tuyên ngôn của nước trời; nó là (theo nghĩa rộng) sự tuyên bố của nước trời với nhau với phương cách để được vào đó.

Thứ hai, để nói rằng Tin lành của cây Thập Tự Giá bằng cách nào đó không phải là phúc âm, hay chưa phải Phúc âm, là sai. Vì vậy, miễn là câu hỏi là, “sứ điệp mà một người phải tin là gì để được cứu,” phúc âm của thập tự giá chính là phúc âm. Chúa ơi,

Phao-lô và Phi-e-rơ. [1]

Thứ ba, để nói rằng Tin lành của Nước Trời là bằng cách nào đó được hiểu là phúc âm-cộng, hay một sự xao nhãng từ phúc âm thực sự, cũng sai. Cho nên, miễn sao câu hỏi phải là “Toàn bộ tin tức tốt lành về cơ đốc giáo là gì,” phúc âm của nước trời không phải là phúc âm cộng thêm; mà đó là Phúc âm. Nói về Chúa Jêsus, Phao-lô và Phi-e-rơ đã nói như vậy.

Thứ tư, sai lầm khi gọi một ai đó là Cơ đốc nhân đơn giản chỉ là vì họ đang làm những việc tốt và “làm theo gương của Đức Chúa Giê-su.” Là một Cơ đốc nhân, trở thành một người làm công việc của nước trời, sẽ yêu cầu người đó trước tiên là đi qua cánh cổng – đó là, để đến với Chúa Giê-su trong đức tin và được tha thứ tội lỗi và tội họ được tha. Bunyan kể câu chuyện trong tiến trình của người hành hương qua các nhân vật như ông Hình Thức và ông Giả Hình mà Đấng Christ gặp trên đường đến thành phố thiên đường. Sau một cuộc trò chuyện, cơ đốc nhân nhận ra rằng họ đã nhảy từ bức tường qua con đường thay vì đi qua Cổng thành Wicket. Kết quả: Hai người này không phải là Cơ đốc nhân, bất kể họ hiện đang điều hướng theo con đường tốt đẹp như thế nào đi nữa. Để thay đổi nhân vật một chút, có nhiều người ngoài kia phải nhận ra rằng ông theo Chúa Giê-su và Bà vương quốc không phải là Cơ đốc nhân – trừ phi họ đã đến với Chúa Giê-su là Đấng đã chịu đóng đinh để ăn năn và được sự tha thứ bởi tội lỗi của họ. Một người có thể “sống như Chúa Jêsus sống” tất cả những gì anh ta muốn, nhưng trừ khi anh ta đi qua Cổng Wicket của sự chuộc tội, đức tin và sự ăn năn, anh ta sẽ không thực sự đến với Đấng Christ. Anh ta đơn giản nhảy qua bức tường.

Thứ năm, tôi tin rằng sẽ không đúng khi nói rằng những người không phải là tín hữu mới làm công việc của nước trời. Một người không phải tín hữu mà làm việc đem lại sự hòa thuận hay công lý cho con người thì đang làm một công việc tốt, nhưng đó không phải là công việc của nước trời vì nó không được thực hiện trong danh của nhà vua. C.S. Lewis đã sai; bạn không thể làm những điều tốt đẹp trong danh của Tash và mong đợi Aslan được vui mừng về nó.

Thứ sáu, mục tiêu cuối cùng của bất kỳ chức vụ ân điển nào – dù được thực hiện bởi một Cơ Đốc Nhân hay một nhà thờ — phải là để đưa thế giới trở lại với cổng thành. Nhiều điều có thể được nói ở đây, nhưng tôi nghĩ rằng sự hiểu biết tất cả điều này đúng có thể đem lại một động cơ truyền giáo mạnh mẽ và một nhân chứng để thâm nhập vào thế giới. Ví dụ, khi bạn sửa sang lại cửa hàng cắt tóc trong danh Chúa Jêsus, bạn cần phải nói với chủ nhân (để nói rõ ràng vì lợi ích ngắn gọn), “Hãy nhìn xem, tôi làm điều này vì tôi phục vụ một Thiên Chúa quan tâm đến những thứ như vẻ đẹp và trật tự và sự hòa bình. Trong thực tế, Kinh Thánh nói và tôi tin rằng Đức Chúa Trời trong một ngày sắp tới sẽ tái tạo thế giới này và thiết lập một vương quốc nơi mà nước sơn sẽ không bị bong tróc và cây cối sẽ không chết. Nhưng [và ở đây chúng ta phải xác định rỏ] Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thuộc về vương quốc đó. Vì tội lỗi của bạn. Chừng nào bạn ăn năn và tin vào Đấng Christ. ”Và rồi bạn kể cho anh ta tin lành của thập tự giá. Nếu bạn chỉ cần cải tạo cửa hàng cắt tóc và tuyên bố sự xảy đến của nước trời, bạn đã thất bại trong việc rao giảng phúc âm. Phúc âm của nước trời là lời tuyên bố của vương quốc Ngài cùng với các phương thức để có thể vào đó được.

Thứ bảy, như tôi đã tranh cãi trước đây, tôi tin rằng nhiều người trong cái gọi là nhà thờ nổi trội — vì tất cả sự khăng khăng của họ về phúc âm đáng kinh ngạc và đáng ngạc nhiên của họ là — đã bỏ lỡ hoàn toàn điều thực sự đáng kinh ngạc về phúc âm.

Rằng Chúa Giê-su là vua và đã khánh thành một vương quốc của tình yêu và lòng nhân ái không thực sự là tất cả những gì đáng kinh ngạc ở tất cả. Mọi người Do Thái đều biết điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Điều thật sự đáng kinh ngạc về phúc âm là Vua hồi lai đã chết để cứu dân – rằng Con Trời trong Daniel, Đấng Mê-si từ Đa-vít, và Người Đầy tớ đau khổ trong Ê-sai trở thành cùng một người. Hơn nữa, cuối cùng là cách chúng ta kết hợp với Tin lành của Nước Trời và Tin lành từ cây Thập Tự Giá. Chúa Jêsus không chỉ là Vua, mà là Vua bị nhục hình. Bên cạnh đó, những gì nhiều người trong hội thánh nổi trội đang nắm giữ như một phúc âm đáng kinh ngạc là không đáng kinh ngạc chút nào. Nó chỉ là nhàm chán.

Thứ tám, tất cả mọi thứ chúng tôi đã nói cho đến nay đều hướng tới kết luận rằng việc truyền giáo, giáo sĩ, và mục vụ nhấn mạnh trong thời đại này thuộc về phúc âm của thập tự giá – là nguồn, cánh cửa của phúc âm rộng lớn hơn thuộc nước trời. Đó là bởi vì tất cả phần còn lại là không thể đạt được và thực sự là tin xấu, trừ khi chúng ta chỉ định cho mọi người ở đó. Không chỉ vậy, nhưng đây là thời đại mà trong đó quyền cai trị của Đức Chúa Trời cho mọi người trên thế giới là “Ăn năn và tin cậy.”

Chỉ có một mệnh lệnh thực sự được đưa vào chính phúc âm (dù rộng hay hẹp): Ăn năn và tin cậy. Đó là nghĩa vụ chính đối với con người ở thời đại này, và do đó nó phải là trọng tâm chính của chúng ta trong sự rao giảng của chúng ta nữa.


 [1] Chúa Giê-su giảng rất rõ về Tin lành của Thập Tự Giá (ví dụ như trong Mác 10:45) ngay cả khi Ngài không ràng buộc một cách rõ ràng từ “Phúc âm” trong những lời được ghi chép của mình. Trên một lưu ý chung hơn, ngay cả khi chúng ta nhận ra lợi ích của việc nghiên cứu ý nghĩa của từ vựng, chúng ta không nên ràng buộc định nghĩa của chúng ta về phúc âm và xác định của chúng ta về văn bản quá chặt chẽ đến những sự kiện của từ “phúc âm.”  Phải nói rằng Giăng chưa bao giờ nói về nó, vì Giăng không bao giờ sử dụng từ đó trong tất cả các tác phẩm Tân Ước của mình.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm articles được gắn thẻ là: