Tin Lành Là Gì?

Theo Greg Gilbert | 05.18.2021

Gần đây đã có nhiều cuộc nói chuyện về Tin Lành, về việc các tín hữu nên định nghĩa phúc âm là như thế nào, cho dù chúng ta nói rằng phúc âm là sứ điệp mà những tội nhân có thể được tha thứ tội lỗi qua sự ăn năn và bởi đức tin […]

Cần thiết: Kế hoạch và Phương cách cho các thành viên trong Hội thánh

Theo Greg Gilbert | 09.22.2020

Nếu bạn giống như hầu hết các mục sư, điều cuối cùng bạn muốn nghe là từ các thành viên trong nhà thờ, tất cả những gì cần nghe, là biết kế hoạch của ai đó muốn chống lại sự hiệp một trong thân thể Chúa. Bất kể chổ nào họ ngồi, bất cứ lớp […]