Rao Giảng và Thần Học

Thánh Kinh Thần Học và Sự Công Bố Tin Lành

Đề Mục
05.17.2021

Đôi khi người giảng nhút nhát tránh giải thích các sách trong Kinh thánh vì họ nghi ngờ cách tiếp cận đó là tốt đối với việc dạy thần học cho các Cơ-Đốc nhân trưởng thành, nhưng không tốt cho việc giúp những người chưa tin hiểu Tin Lành. 

Sự quan tâm này tăng lên khi các mục sư dự liệu việc giảng một sách Cựu Ước. Làm sao có thể học về đời sống của Áp-ra-ham hay một loạt bài trong sách A-ghê làm cho Tin Lành trở nên rõ ràng, Chúa nhật nầy qua Chúa nhật khác? Có phải chúng ta chỉ đơn giản là lướt qua việc truyển giảng vào cuối bài giảng? “Đối với những người bạn chưa tin của chúng ta ở đây hôm nay, tôi muốn kết thúc sứ điệp về phép cắt bì của Áp-ra-ham bằng cách nói cho bạn biết cách bạn có thể nhận được món quà sự sống đời đời miễn phí”. Gợi ý bàn thờ gọi.

Có một cách khác hữu hiệu hơn để công bố Tin Lành cách trung tín từ Chúa Nhật qua Chúa Nhật, ngay cả từ Cựu Ước. Đó là việc dùng Thánh Kinh Thần học.

TRUYỆN TÍCH LỚN

Thánh Kinh Thần học là gì? Chúng ta có thể định nghĩa Thánh Kinh Thần học là nghiên cứu về cốt truyện tổng thể của Kinh thánh. Hợp lại, 66 sách của Kinh Thánh kể một câu chuyện duy nhất về sứ vụ của Đức Chúa Trời cứu một dân tộc và thiết lập một vương quốc cho vinh quang của Ngài qua sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ. Cựu Ước đặt nền móng và dẫn chúng ta đến với Chúa Jêsus. Các sách Tin Lành mặc khải Chúa Jêsus và công việc của Ngài. Phần còn lại của Tân Ước mở ra những hệ lụy về sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus, cho đến khi Đức Chúa Trời hoàn thành sứ vụ của Ngài. Chúng ta càng hiểu được cốt truyện bao quát này, chúng ta càng thấy được cách bản văn giảng của chúng ta liên quan đến Tin Lành. 

Việc giảng một phân đoạn Kinh thánh với một nhận thức về thần học kinh thánh giống như có “tòa án ý thức” trong bóng rổ. Người chơi bóng rổ giỏi không chỉ tập trung vào việc rê bóng vào vòng. Họ nhận thức được vị trí của đồng đội và hậu vệ của họ trên sân cũng như luồng chơi. Tương tự như vậy, sự trình bày tốt không chỉ cung cấp một bình luận đang diễn ra trên các câu Kinh thánh đang có. Cũng có một tòa án ý thức về những gì đang xảy ra trước và sau bản văn, và tất cả liên quan đến sự tiến triển tổng thể câu chuyện lớn của Đức Chúa Trời như thế nào. 

THÁNH KINH THẦN HỌC TRONG HÀNH ĐỘNG 

Chúng ta hãy xem xét một vài kế hoạch thần học trong Kinh thánh mà chúng ta có thể sử dụng để liên kết phân đoạn đặc biệt của chúng ta với câu chuyện chính của Kinh thánh, câu chuyện Tin Lành. Bạn có thể nghĩ đến những kế hoạch này như là các đường dẫn đưa chúng ta từ bản văn của chúng ta đến Tin Lành, như các tuyến tùy chọn trên một ứng dụng bản đồ điện thoại thông minh hướng dẫn bạn từ vị trí hiện tại đến đích muốn đến. 

  1. Lời Hứa và Sự Ứng Nghiệm

Chúng ta bắt đầu với cách đơn giản nhất và trực tiếp đến Tin Lành. Trong lời hứa và ứng nghiệm, bản văn bạn đang nghiên cứu có chứa một lời tiên tri hoặc lời hứa được ứng nghiệm rõ ràng trong một số phương diện Tin Lành. Lời hứa và sự ứng nghiệm là trái thấp của thần học Kinh thánh: dễ nhìn thấy và nắm bắt. 

Vì vậy, nếu bạn đang giảng lời tiên tri của Mi-chê về một quan trưởng xuất hiện từ Bết-lê-hem (Mic 5:2), bạn có thể dễ dàng mời hội chúng chuyển về Ma-thi-ơ 2:6 để xem lời đó được ứng nghiệm như thế nào trong sự giáng sanh của Chúa Jêsus. Hoặc nếu bạn quyết định trình bày đời đời của Áp-ra-ham, trong một số trường hợp bạn nên kết nối các lời hứa của Đức Chúa Trời ban phước cho hậu tự hoặc “dòng giống” của Ápraham (Sáng 12:7; 13:15, 17:8; 24:7) ứng nghiệm trong Chúa Jêsus (Ga-la-ti 3:16). 

Ngoài việc ban cho chúng ta những cách rõ ràng để đến với Tin Lành, lời hứa và sự ứng nghiệm cũng cho chúng ta thấy cách các tác giả Tân Ước giải thích Cựu Ước trong ánh sáng của Tin Lành. Chúng ta càng học cách đọc Kinh Thánh qua các ống kính giải thích của các sứ đồ, chúng ta sẽ càng nhận được Tin Lành từ các bản văn khác, thậm chí những nhân vật không có sự ứng nghiệm rõ ràng trong Chúa Jêsus. 

  1. Nghiên cứu và giải thích

Sự nghiên cứu và giải thích giống như lời hứa và sự ứng nghiệm, ngoại trừ lời tiên tri bằng lời nói đang được ứng nghiệm trong Chúa Jêsus, chúng ta thấy những sự kiện, các thể chế, hoặc những người báo trước về Chúa Jêsus và Tin Lành. Bạn có thể nghĩ về sự nghiên cứu và giải thích là một lời tiên tri phi ngôn ngữ. 

Hãy dùng đền thờ tại Giê-ru-sa-lem làm thí dụ. Đền thờ đóng vai trung tâm trong Cựu Ước là nơi Đức Chúa Trời hiện diện giải cứu và cai trị giữa dân Chúa. Nhưng tối hậu đền thờ chỉ trước về Chúa Jêsus. Chúa Jêsus làm chấn động đám đông khi Ngài đứng trong đền thờ và phán, “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại” (Giăng 2:19). Họ nghĩ Chúa Jêsus muốn nói tòa nhà nghĩa đen, nhưng “Ngài nói về đền thờ của thân thể mình” (c.21). Giống như đền thờ, Chúa Jêsus đã, và là sự hiện diện thuộc thể của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài để cứu vớt và trị vì. Đó cũng là lý do các sứ đồ liên tục xác định Hội Thánh, những người ở trong Đấng Christ, là đền thờ của Thánh Linh (xem I Côr. 3:16-17; Êph. 2:19-22; I Phi. 2:5). 

Trong ánh sáng này, giả sử bạn đang trình bày Thi thiên 122, truyền đạt niềm vui khi đến đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem: “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va” (c.1). Bạn có thể sử dụng loại hình đền thờ giúp mọi người, ngay cả những người không biết Chúa, nhìn thấy niềm vui lớn hơn khi đến với Đức Chúa Jêsus bởi đức tin.

Tân Ước có đầy các kiểu mẫu như vậy về Chúa Jêsus và công việc của Ngài. Các sứ đồ đã thấy Chúa Jêsus là A-đam sau cùng, là Chiên Con lễ Vượt Qua thực sự, là Môi-se mới, là một tế lễ chuộc tội một lần đủ cả, là một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, là vị Vua được xức dầu (Đấng Mết-si-a) từ dòng dõi của Đa-vít, là người Y-sơ-ra-ên thật và nhiều hơn nữa. Những tuyến đường được du hành tốt chân thật này có thể đưa bạn từ nhiều nơi trong Kinh thánh đến với Chúa Jêsus và công tác cứu rỗi của Ngài.

  1. Những Chủ đề

Tôi đang sử dụng từ “chủ đề” để mô tả các ý chính hoặc hình ảnh lặp lại trong mạch truyện Kinh thánh không chỉ trực tiếp đến Chúa Jêsus theo cách nghiên cứu và giải thích. Và những chủ đề hoặc ý chính này được kết hợp hoàn toàn với Tin Lành và có thể giúp chúng ta xác định vị trí bản văn của chúng ta trong câu truyện Kinh thánh đang phô bày ra. 

Một chủ đề Kinh thánh cổ điển là sự sáng tạo. Kinh Thánh bắt đầu bằng “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Đức Chúa Trời đã đưa ra trật tự từ sự hỗn độn, dựng nên A-đam và Ê-va theo hình ảnh của Ngài, và ra lệnh cho họ cai quản việc sáng tạo và làm đầy thế giới bằng con cháu của họ, tất cả vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đáng buồn thay, A-đam và Ê-va đã thất bại trong việc kêu gọi của họ và họ nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. 

Nhưng Đức Chúa Trời có một kế hoạch để chuộc lại sự sáng tạo của Ngài. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy “khởi động lại” lặp đi lặp lại, “những sự kiện Đức Chúa Trời bởi ân sủng bắt đầu một lần nữa với dân Chúa, và sự khởi đầu mới được mô tả bằng hình ảnh và ngôn ngữ sáng tạo. Những sự tái khởi động này bao gồm Nô-ê và gia đình ông sau cơn lụt, cuộc xuất hành của dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập và vào đất hứa, việc thành lập một vương quốc Ê-đen của Sa-lô-môn, và ngay cả người Y-sơ-ra-ên hồi hương từ phu tù Babylon. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp khởi động nầy đều không thành công. Nhân loại nổi loạn. Dòng dõi A-đam bế tắc lần nầy đến lần khác. Liệu có ai trong dòng dõi A-đam có thể khôi phục lại được không? 

Có. A-đam sau cùng, là Chúa Jêsus Christ, đã làm theo ý muốn của Chúa Cha hoàn hảo. Sự phục sinh của Chúa Jêsus và sự cứu rỗi dân Ngài đã cho ra đời một sáng tạo thật sự mới. Và nó tiếp tục phát triển đến ngày hôm nay. Chúa Jêsus đã sai những người được cứu của Ngài đi ra chinh phục trái đất và làm đầy dẫy nó với con trai và con gái của Đức Chúa Trời bằng sứ điệp Tin Lành. Và một ngày nào đó công tác này sẽ đạt tới trời mới và đất mới, lớn hơn và vinh quang hơn bản gốc.

Bạn có thể thấy làm thế nào để có thể theo dõi được ý chính sáng tạo một khuôn mẫu cho chuyển động hữu cơ từ nhiều bản văn đến bước ngoặt then chốt của việc sáng tạo mới, sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus không?

Có nhiều sợi dây chủ đề khác nhau kết lại mạch truyện trong Kinh thánh, như các giao ước, sự xuất hành, ngày của Chúa, và vương quốc của Đức Chúa Trời. 

  1. Việc Dạy Luân Lý

Nhưng bạn đang cố giảng điều gì qua sách Châm ngôn hoặc Mười Điều Răn? Bạn có thực sự điên vì đã cố truyền giảng từ sách Lê-vi ký không? Có vẻ như những đoạn văn này tốt cho việc giảng dạy những điều “nên làm” và “những điều không nên làm” trong đời sống Cơ-Đốc nhân trưởng thành hơn là bày tỏ cho những người chưa nhận được điều Chúa Jêsus đã làm để họ có thể trở nên Cơ-Đốc nhân.

Một lần nữa, Thánh kinh thần học vạch một con đường từ luật pháp đến Tin Lành. Chúng ta có thể đọc những mệnh lệnh đạo đức cụ thể trong mạch truyện Kinh thánh ít nhất theo ba cách. Thứ nhất, luật pháp và đạo đức của Kinh Thánh dẫn chúng ta đến với Chúa Jêsus bằng cách cho chúng ta thấy tội lỗi của chúng ta và nhu cầu của một Cứu Chúa. Như thường nói, các điều răn của Đức Chúa Trời hành động như một tấm gương phản chiếu sự biến dạng đạo đức của chúng ta. Khi chúng ta đọc lịch sử sụp đổ đạo đức kéo dài của dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta thấy lịch sử của loài người, và của chính chúng ta. “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (Rô-ma 3:20). 

Thứ hai, các mạng lệnh luân lý của Kinh Thánh cho chúng ta đến với Chúa Jêsus là Đấng giữ luật pháp trọn vẹn. Chúa Jêsus không đến để phá luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng để làm trọn theo mọi cách (Math. 5:17). Tất cả các con cái khác của Đức Chúa Trời (A-đam, dân Y-sơ-ra-ên, các vị vua của Y-sơ-ra-ên) là những người con hoang đàng; duy Chúa Jêsus làm đẹp lòng Cha. Và vì vậy các điều răn đạo đức của Kinh thánh cuối cùng đã mặc khải nhân cách của chính Chúa Jêsus.

Thứ ba, qua sự tin cậy vào quyền năng phục sinh của Chúa Jêsus và Thánh Linh của Ngài trong chúng ta, bây giờ chúng ta có thể giữ luật pháp của Đức Chúa Trời như những con trai và con gái hay vâng lời. Chúa Jêsus giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi “để đòi hỏi luật pháp sẽ được hoàn thành trong chúng ta, là những người không bước đi theo xác thịt mà theo Thánh Linh” (Rôm. 8:4).

Vậy hãy tưởng tượng bạn đang giảng Châm-ngôn 11:17, “Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình; còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình”. Bằng cách làm theo các tình huống của thần học Kinh thánh, bạn sẽ không chỉ đơn thuần ban sứ điệp 30 phút về những người tốt hơn. Bạn cũng có thể bày tỏ cách chúng ta thất bại trong sự tử tế và trội hơn trong độc ác cách khôn khéo. Bạn sẽ chỉ người ta đến Chúa Jêsus là một người nhân từ, nhất là trong việc ban sự sống của mình cho tội nhân. Và cuối cùng, bạn sẽ kết nối ân sủng của Chúa Jêsus với chính chúng ta như nhiên liệu biến đổi chúng ta qua Đức Thánh Linh. 

  1. Giải pháp Câu Đố

Khi chúng ta bắt đầu cảm nhận dòng chảy thần học Kinh thánh, chúng ta cũng sẽ thấy cách Tin Lành thường giải quyết những câu đố trong Cựu Ước. Làm sao Đức Chúa Trời có thể làm trọn những lời hứa của Ngài với Đa-vít khi người Giu-đa bị lưu đày và không có vua ở Giê-ru-sa-lem? Nếu những tế lễ đền thờ cất đi tội lỗi, thì tại sao Ðức Chúa Trời đoán xét dân Y-sơ-ra-ên? Cựu Ước thường nói những phước lành của Đức Chúa Trời đối với người công bình và phán xét kẻ dữ. Vậy tại sao chúng ta lại thấy ngược lại?

Chúng ta có thể nói thêm ở đây, nhưng bây giờ đủ để nói rằng khi bạn gặp phải một câu hỏi hóc búa trong Kinh thánh, hãy xem xét cách Tin Lành của Chúa Giêsu có thể giải quyết mầu nhiệm này. Giống như một cuốn tiểu thuyết vĩ đại, Cựu Ước đặt ra những căng thẳng cốt truyện để vị anh hùng, là Chúa Jêsus, giải quyết.

“BẠN Ở ĐÂY”

Khi chúng ta dùng thần học Kinh thánh để thực hiện loại hình bày tỏ ý thức Tin Lành này, điều gì đó thú vị sẽ xảy ra với những người chưa tin. Họ không chỉ đối mặt với tội lỗi của họ, mà còn được giới thiệu Chúa Jêsus và kêu gọi ăn năn và đức tín hằng tuần. Họ cũng bắt đầu định vị mình trong dòng chảy lịch sử công việc của Đức Chúa Trời. Tin Lành không chỉ đơn thuần là một ẩn dụ hay ý tưởng để họ có quyền sử dụng hoặc loại bỏ nếu nó “làm việc cho họ” hay không. Thay vào đó, câu chuyện về Chúa Giêsu là một nguồn lực lịch sử bắt nguồn từ quá khứ, tiếp tục trong hiện tại và chi phối vĩnh cửu. Đức Chúa Trời, Đấng đã hành động trong thế giới Kinh thánh cũng đang hành động trong thế giới của họ, bởi vì nó cùng một thế giới, cùng một lịch sử, cùng một câu chuyện.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm articles được gắn thẻ là: