Không Có Phần Áp Dụng? Nghĩa là Bạn Chưa Bao Giờ Giảng

Theo Michael Lawrence | 05.17.2021

Bạn đã bao giờ ngồi trong một lớp học tự hỏi điều đó là gì? Tôi vẫn còn nhớ rất rỏ ràng cảm giác đó khi tôi vật lộn với môn học về kế toán khi còn ở trường đại học. Khóa học được dạy như thể áp dụng của các nguyên tắc là hiển […]