Truyền Giáo và Phúc Âm

Ăn Năn Là Gì?

Ăn năn là vòng quay đầu tiên trong cuộc sống của một người. Sự quay trở lại hoàn toàn của một người từ tội lỗi và đến với Đấng Christ để được sự cứu rỗi. Từ thờ thần tượng đến thờ phượng Thiên Chúa. Từ việc tự làm cho mình trở nên công bình để được Đấng Christ xưng là công bình. Từ việc tự làm chủ lấy mình và để Đức Chúa Trời làm chủ mình.

Sự ăn năn là điều xảy ra khi Đức Chúa Trời đánh thức những người đã chết thuộc linh và cho phép họ ăn năn tội lỗi của họ và đặt đức tin nơi Đấng Christ.

  • Khi Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta ăn năn và tin, Ngài kêu gọi chúng ta trở nên con người mới. Đó là một sự thay đổi căn bản trong những gì chúng ta tin và làm theo. (Mác 1:15)
  • Khi Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta vác cây thập tự của chúng ta và theo Ngài, Ngài kêu gọi chúng ta ăn năn. (Lu-ca 9:23)
  • Để chúng ta ăn năn, Đức Chúa Trời phải ban cho chúng ta sự sống mới, lòng mới và đức tin (Ê-phê-sô 2: 1, Rô-ma 6:17, Cô-lô-se 2:13, Ê-xê-chi-ên 36:26, Ê-phê-sô 2: 8, 2 Ti-mô-thê 2:25).

Ăn Năn Không Phải:

  1. Một sự kiện một lần không có ý nghĩa cho cách chúng ta sống. Sự ăn năn xảy ra tại một thời điểm, và đó là một khoảnh khắc của sự thay đổi triệt để. Cuộc sống sẽ khác nhau sau đó. Một trận chiến mới bắt đầu.
  2. Một cuộc hành trình không có điểm đến. Sự ăn năn có thể là một quá trình lâu dài đối với một số người, nhưng nó luôn luôn liên quan đến quyết định cam kết ăn năn tội lỗi và tin cậy nơi Đấng Christ, là kết quả trực tiếp của Đức Chúa Trời ban sự sống mới cho một tội nhân đã chết về phần thuộc linh.
  3. Tùy chọn. Công Vụ Các Sứ Đồ 17:30 nói rằng Đức Chúa Trời truyền lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi để ăn năn. Sự ăn năn không bao giờ có thể bị ép buộc, nhưng nó là hoàn toàn cần thiết để được cứu.
  4. Một cuộc trò chuyện. Trong khi các tín hữu nên truyền đạt phúc âm một cách khiêm nhường, thì mục đích của chúng ta không chỉ là trao đổi thông tin mà thôi. Chúng ta phải kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi và tin cậy trong Đấng Christ để được cứu rỗi.
  5. Hướng dẫn họ lời cầu nguyện. Sự ăn năn chắc chắn liên quan đến sự cầu nguyện, nhưng chúng ta phải cẩn thận để không cám dỗ mọi người về việc đặt lòng tin vào một số từ đặc biệt.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: