Chăn bầy trong thời đại ‘của tôi’

Theo Jonathan Dodson | 07.19.2023

Một tín hữu Hội thánh lắng nghe một chương trình phát thanh đầy năng lượng về một vấn đề văn hóa phổ biến nào đó. Vì những gì đã nghe được, họ tìm kiếm vài phạm trù để đọc một số bài góc nhìn về đề tài. Vào cuối tuần, họ vào YouTube xem đoạn […]

Mục sư đừng quên chăn dắt các chấp sự của mình

Theo Gus Pritchard | 07.19.2023

Có gì tốt đẹp và đúng đắn khi mục sư đấu tranh để không liên quan đến những đám cỏ dại trong việc quản lý nhà thờ. Đây là lời lẽ có thay đổi một chút từ các sứ đồ: “Thật không đúng khi chúng ta bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà đi […]

Hãy dạy giáo lý lành

Theo Paul Tautges | 07.19.2023

Bản mô tả công việc cho mục sư Lưu ý: Bài viết này được trích từ quyển sách Kỷ luật bầy chiên: Hãy trung tín chăn bầy của Paul (Tạp chí chăn bầy, 2018). Chức vụ của sứ đồ Phao-lô cung ứng một mô hình lý tưởng cho mục sư ngày nay, nhưng tôi sợ là nhiều Hội […]

Muốn làm mục sư? Hãy làm gương

Theo Bobby Jamieson | 07.19.2023

Lưu ý: Đây là một đoạn trích từ quyển sách Con đường trở thành mục sư mới xuất bản gần đây của Bobby. Không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy —1 Phi-e-rơ 5:3 Từ ngày chúng ta bắt đầu phục vụ với tư cách là […]

Học làm mục sư từ các mục sư trung tín và các Hội thánh khỏe mạnh

Theo Bobby Jamieson | 07.19.2023

Lưu ý: Bài viết là một đoạn trích từ chương 5 của sách Con đường trở thành mục sư của tác giả Bobby Jamieson. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng […]

Trưởng lão của Hội thánh là gì?

05.18.2021

Trả lời Khái niệm cơ bản: Người trưởng lão là một người (i) hội đủ điều kiện trong 1 Ti-mô-thê 3: 1-7 và Tít 1: 6-9, (ii) được công nhận bởi hội thánh của mình như một người trưởng lão, (iii) và là người dẫn dắt Hội thánh bằng cách dạy Lời Chúa (1 Ti-mô-thê […]

Làm thế nào để mục sư biết rỏ chổ mình cần đứng?

05.18.2021

Trả lời Không có nghi ngờ khi một câu hỏi như thế này cần phải được trả lời trên cơ sở từng trường hợp, nhưng đây là bảy lĩnh vực chung mà trong đó các mục sư có thể được kêu gọi để thấy rỏ công việc của họ: Phúc âm. Vấn đề chính ở […]

Những điều quan trọng nhất để một mục sư trẻ làm đó là gì?

05.18.2021

Trả lời Rao giảng Lời Chúa. Điều quan trọng nhất mà một mục sư trẻ phải làm là rao giảng Lời của Đức Chúa Trời. Mọi thứ bắt đầu ở đây. Lời của Đức Chúa Trời là những gì sẽ thay đổi những con người tội lỗi và thánh hóa các thánh đồ (1 Tê-sa-lô-ni-ca […]

Thánh Kinh Thần Học và việc Chăn Bầy

Theo Bobby Jamieson | 05.17.2021

Bạn sẽ mô tả công việc của mục sư là như thế nào? Bạn sẽ theo một kiểu mẫu nào? Rất có thể bạn sẽ tham khảo ý kiến của một vài hội thánh địa phương rồi thực hiện vài điều chỉnh để phản ảnh thời gian và chương trình của nhà thờ mình. Theo […]

Sức Mạnh của Gương Mẫu

Theo Mark Dever | 05.14.2021

“Gương mẫu không phải là điều chính trong đời sống – gương mẫu là điều duy nhất”. Qua câu nói đó, nhà truyền giáo y khoa và tác giả nổi tiếng, Albert Schweitzer, nói rõ tầm quan trọng và sức mạnh của gương mẫu. Có bao nhiêu người trong chúng ta đang đọc lời nầy, […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2