Tự Học Trở Thành Chính Mình như Người Giảng: Từ Một Người Vẫn Đang Cố Gắng Làm Điều Đó

Theo Kevin DeYoung | 05.17.2021

Phillips Brooks trở nên nổi tiếng khi định nghĩa việc rao giảng là “sự truyền đạt chân lý qua tính cách”, tôi tin rằng ông ấy đang nói về tính cách của riêng bạn chứ không phải của người khác. Nó đã làm tôi mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy […]