Phục hưng và chủ nghĩa phục hưng trong mục vụ giới trẻ

Theo Mike McGarry | 07.19.2023

Dân sự của Đức Chúa Trời luôn đề cao việc lưu truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hội thánh và các bậc phụ huynh đã tin Chúa luôn được kêu gọi để môn đồ hóa thiếu nhi và thanh thiếu niên nhằm phát triển đức tin của chúng suốt cả […]