Hãy dạy giáo lý lành

Theo Paul Tautges | 07.19.2023

Bản mô tả công việc cho mục sư Lưu ý: Bài viết này được trích từ quyển sách Kỷ luật bầy chiên: Hãy trung tín chăn bầy của Paul (Tạp chí chăn bầy, 2018). Chức vụ của sứ đồ Phao-lô cung ứng một mô hình lý tưởng cho mục sư ngày nay, nhưng tôi sợ là nhiều Hội […]