Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Theo Sean Nolan | 07.19.2023

“Nếu thần đèn cho chúng ta một điều ước duy nhất, chúng ta sẽ ước gì?” Là người đi mở mang Hội thánh, tôi thường bị hỏi hết lần nầy đến lần khác là: “Nếu khuyên một người trẻ đi mở mang Hội thánh, thì ông sẽ nói gì?” Tôi thường có câu trả lời […]