Cầu nguyện Phấn hưng cho Hội thánh của ai đó

Theo Andy Johnson | 07.19.2023

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dành nhiều năm trung tín và dốc lòng cầu nguyện cho sự phấn hưng xảy ra ở trên cộng đồng của mình, rồi một ngày nọ Đức Chúa Trời bất ngờ đáp lời cầu nguyện của chúng ta? Trong cả thành phố, mỗi ngày người ta bắt […]