Mục sư đừng quên chăn dắt các chấp sự của mình

Theo Gus Pritchard | 07.19.2023

Có gì tốt đẹp và đúng đắn khi mục sư đấu tranh để không liên quan đến những đám cỏ dại trong việc quản lý nhà thờ. Đây là lời lẽ có thay đổi một chút từ các sứ đồ: “Thật không đúng khi chúng ta bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà đi […]