Khả Năng Lãnh Đạo

Mục sư đừng quên chăn dắt các chấp sự của mình

Đề Mục
07.19.2023

Có gì tốt đẹp và đúng đắn khi mục sư đấu tranh để không liên quan đến những đám cỏ dại trong việc quản lý nhà thờ. Đây là lời lẽ có thay đổi một chút từ các sứ đồ: “Thật không đúng khi chúng ta bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà đi quản lý các dữ liệu và phê duyệt các chính sách sử dụng trang thiết bị” (xem Công-vụ 6:2).

Tuy nhiên, phía bên kia cũng có một con mương cần phải tránh nữa. Trong khi chúng ta không nên tập chú quá nhiều vào việc quản lý, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua việc này cách hoàn toàn.

Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta coi sóc toàn bộ chức vụ trong Hội thánh của mình – bao gồm cả việc chăn dắt các chấp sự trong công việc của họ.

Hai nguyên tắc Thánh Kinh

1. Sự giám sát của trưởng lão bao gồm chú ý đến việc quản trị.

Có vài lần các trưởng lão được đề cập phải thực hiện công việc “giám sát” hoặc chỉ đơn giản được gọi là “kẻ coi sóc” (xem Công-vụ 20:28Phi-líp 1:11 Ti-mô-thê 3:1-2Tít 1:71 Phi-e-rơ 5:3). Thuật ngữ này cho thấy công việc của họ là coi sóc toàn bộ Hội thánh địa phương. Từ điển Anh-Hy Lạp của Walter Bauer giải thích từ này liên quan chặt chẽ như thế nào đến công việc của “một người có trách nhiệm bảo vệ”, “một người giám sát, đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ sự dạy dỗ của các sứ đồ”. Từ điển Louw-Nida cho rằng từ “người giám sát” nắm bắt cả “trách nhiệm chăm sóc nhu cầu của một hội chúng cũng như định hướng các hoạt động của tín hữu”. Điều này cho thấy công việc của trưởng lão bao gồm cả việc có thẩm quyền về mặt hành chính.

Cũng hãy xem tấm gương của các sứ đồ trong Công-vụ 6:1–7, họ hành động tương tự như mục sư. Họ cung cấp hướng dẫn cho toàn bộ Hội thánh để giải quyết vấn đề phân phát đồ ăn. Họ không chỉ đơn thuần thông báo cho Hội thánh về nghĩa vụ của họ rồi bỏ đi. Họ còn đưa ra giải pháp cụ thể là: chỉ định các chấp sự đầu tiên.

Phao-lô cũng đưa ra một bộ hướng dẫn chi tiết cho Ti-mô-thê, người có vai trò mục sư, về chức vụ nhân đạo cho Hội thánh của ông. Ở một mức độ nào đó, ông còn rất thực dụng nữa: hỗ trợ những góa phụ đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể này. Nói cách khác, Ti-mô-thê nên đưa ra một số mức độ giám sát đối với việc chăm sóc thể chất của các góa phụ trong vai trò mục sư của mình, ngay cả khi một chấp sự được giao trách nhiệm giám sát trực tiếp hơn (1 Ti-mô-thê 5:3).

Trong thí dụ này, Tân Ước gợi ý rằng công việc của một mục sư bao gồm một vài mức độ tập trung vào hành chính. Trong khi các mục sư chỉ chú ý đến tình trạng của cây nho, làm như vậy đôi khi đòi hỏi họ phải lùi lại và kiểm tra giàn mắt cáo nữa.

Nói cách khác, chỉ đạo các công việc trong Hội thánh có nghĩa là vai trò giám sát của trưởng lão thậm chí còn mở rộng đến phạm vi công việc của các chấp sự.

2. Các trưởng lão nên cung cấp một số mức độ giám sát cho công việc của các chấp sự.

Các trưởng lão cần bao quát việc coi sóc Hội thánh có nghĩa là họ đưa ra hướng giám sát công việc của các chấp sự.

Hãy suy xét Công-vụ 6 một lần nữa. Chúng ta không có lý do gì để cho rằng họ đã quản lý các chấp sự đầu tiên khi phân phát đồ ăn cho các góa phụ, nhưng họ đã chỉ định những người có khả năng phục vụ và giao trọng trách cho họ: “hãy chọn trong số mình bảy người được tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan, chúng tôi sẽ giao trách nhiệm nầy cho họ” (Công vụ 6:3).

Nói chung, các nhà chú giải phân biệt những lo lắng về mặt thuộc linh của các mục sư (như bài giảng, bài học trường Chúa nhật, các buổi cầu nguyện và làm báp-tem) với những lo lắng thực tế của các chấp sự (như cơ sở, đất đai, an ninh và tài chính), như trong quyển sách Chấp sự của Matt Smethurst nói. Điều này thật chính xác ở trên diện rộng. Đồng thời, con người vừa có thể chất vừa có thuộc linh, cả hai khía cạnh này được tích hợp một cách sâu sắc ở trong con người của chúng ta. Do đó, chức vụ tổng thể của một Hội thánh cũng không nên tách biệt hoàn toàn hai điều đó.

Thí dụ, hãy tưởng tượng chấp sự phụ trách về ngân sách đơn phương giảm kinh phí hỗ trợ giáo sĩ để trả tiền cho một dự án xây dựng lớn nào đó. Thế là các mục sư có thêm vấn đề!

Tóm lại, Chúa để phần thuộc linh và thể chất, với nhiều mức độ khác nhau, ở dưới sự giám sát của các mục sư. Mức độ tham gia của trưởng lão vào công việc của chấp sự sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mức độ công việc của người chấp sự có liên quan nhiều đến Lời Chúa và sức khỏe thuộc linh của Hội thánh không.

Phương cách lãnh đạo tốt nhất cho các chấp sự

Dưới đây là ba lời khuyên về cách các mục sư có thể giám sát việc quản lý Hội thánh mà không bị chìm ngập trong các dữ liệu và hồ sơ.

1. Giao cho các trưởng lão phụ trách lập kế hoạch ngân sách hàng năm.

Có rất ít vấn đề về mặt coi sóc ảnh hưởng đến phương hướng và chiều kích của mục vụ hơn là ngân sách của Hội thánh. Những gì được tài trợ tài chính cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến hướng chung của Hội thánh. Vì lý do này, nên giao cho các trưởng lão phụ trách lên kế hoạch ngân sách hàng năm là việc khôn ngoan.

Trong Hội thánh, tôi phục vụ với vai trò mục sư giám sát lập kế hoạch ngân sách hàng năm. Chúng tôi có một chấp sự cực kỳ giỏi về việc lập ngân sách, người này thực hiện phần lớn các phép tính phức tạp, dự liệu trước và điều phối các dữ liệu đầu vào khác nhau. Một trong những nhiệm vụ chính của tôi là thiết lập và quản lý lịch trình lập kế hoạch ngân sách. Khi làm việc này, tôi có thể đảm bảo rằng các trưởng lão có đủ thời gian để đánh giá ngân sách trước khi các tín hữu của chúng tôi nhìn thấy và bỏ phiếu.

Công tác giám sát của mục sư về việc lập kế hoạch ngân sách hàng năm của Hội thánh này khác với Hội thánh kia. Nói chung là tốt hơn nên giữ các mục sư không đi lạc trong đám cỏ dại của các chi tiết về tài chính. Nhưng cũng sẽ thiếu khôn ngoan nếu không cho các trưởng lão đủ thời gian để nghiên cứu và ấn định ngân sách của Hội thánh.

2. Tìm các chấp sự biết cách đi chậm lại với các trưởng lão.

Một chấp sự giỏi phải có khả năng thực hiện các nhiệm vụ hành chính quan trọng mà không cần quá nhiều sự giám sát. Một mặt thì công việc của họ nên được đo lường bằng cách họ bảo vệ các mục sư và các trưởng lão khỏi bị phân tâm. Tuy nhiên, một chấp sự giỏi cũng nên cảm thấy thoải mái khi trì hoãn các quyết định lớn đối với các mục sư và các trưởng lão. Bản năng trì hoãn này giúp ích cho công tác giám sát của các trưởng lão đối với toàn bộ công việc của Hội thánh.

3. Xây dựng mối liên lạc mạnh mẽ giữa các chấp sự và các trưởng lão.

Các trưởng lão và các chấp sự nên thường xuyên truyền thông với nhau. Thí dụ, sau những buổi họp của ban trưởng lão, các trưởng lão nên đảm bảo sẽ liên hệ với bất kỳ chấp sự nào có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định mà các trưởng lão đã đưa ra. Chúng ta không muốn một chấp sự biết được quyết định của một trưởng lão sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lĩnh vực phục vụ của họ trong buổi họp của các tín hữu cùng với toàn bộ hội chúng. Chính những nguy cơ như thế khiến các chấp sự cảm thấy công việc của họ không quan trọng.

Tương tự, các chấp sự nên nhanh chóng báo cáo bất cứ điều gì họ làm hoặc nhìn thấy mà họ nghĩ rằng các trưởng lão cần phải biết. Có một cách giúp tạo ra điều này, đó là mời một chấp sự ngồi dự mỗi buổi họp của ban trưởng lão và hỏi người đó xem có bất kỳ cập nhật nào không, hoặc là có cách nào tốt hơn để các trưởng lão giúp đỡ ban chấp sự không.

Kết luận

Theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho Hội thánh hai chức vụ: các trưởng lão và các chấp sự. Họ không nên hoạt động như hai cơ quan có quyền lực riêng biệt. Thay vào đó, Đức Chúa Trời kêu gọi các mục sư và các trưởng lão dẫn dắt bầy chiên dưới sự chăm sóc của họ, hầu cho công tác của các chấp sự làm cho chức vụ dẫn dắt của trưởng lão được tấn tới.

Hy vọng những điều này thực sự xảy ra ở mọi nơi Đấng Christ được rao giảng một cách trung thành!


Mục vụ Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ.