Gợi ý thực tiễn cho việc giảng dạy các sách dài

Theo Jeff Wiesner | 07.19.2023

Sáng thế ký, Xuất Ê-díp-tô-ký, Ê-sai . . . Một mục sư gần đây hỏi tôi đang giảng gì. Sau khi tôi nói với anh ta là đang giảng toàn bộ sách Ê-sai, thì anh ấy cười. “Chà! Chúc mừng nha! Tôi không bao giờ làm được như thế”. Tôi nghĩ anh ta không phải […]