Đời Sống Gắn Kết

Về nguyên tắc, môn đệ hóa hoạt động như thế nào?

Trả lời

Môn đệ hóa làm việc chủ yếu qua sự hướng dẫn và bắt chước. Môn đệ làm việc tốt nhất qua tình yêu thương. Như chúng ta yêu thương hướng dẫn các tín hữu trẻ theo cách của sự tin kính và sống cuộc sống đáng ngợi khen Chúa, và để họ được lớn lên giống như Đấng Christ bằng cách bắt chước cách sống và giáo lý của chúng ta (xin xem 1 Ti-mô-thê 4:16).

Hướng dẫn: Kinh Thánh kêu gọi các mục sư và phụ huynh hướng dẫn những người được ban cho trách nhiệm của họ (Châm Ngôn; Ga-la-ti 6: 6; Ê-phê-sô 6: 4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 8; 1 Ti-mô-thê 1:18, 6: 3; 2 Tim 2:25; 4: 2). Cũng kêu gọi tất cả các tín hữu hướng dẫn lẫn nhau (Rô-ma 15:14).

Bắt chước: Người tín hữu là những người bắt chước, trước hết là Thiên Chúa, sau đó là với nhau. Chúng ta phát triển trong ân điển của Đức Chúa Trời bằng cách lắng nghe và bắt chước. Xem xét các đoạn sau:

  • “Hãy bắt chước tôi, như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ” (1 Côrinhtô 11: 1);
  • “Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ” (Hê-bơ-rơ 13: 7);
  • “Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.” (Phi-líp 4: 9);
  • “Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta” (2 Ti-mô-thê 3:10);
  • “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời” (3 Giăng 11).

Tình yêu thương: Mọi người sẽ bắt chước cuộc sống của bạn ngay cả khi bạn không yêu thương họ. Nhưng một người lãnh đạo dẫn dắt mọi người bằng tình yêu thương là thể hiện hình ảnh tốt nhất về Chúa Giê-su Christ, và mọi người sẽ theo bạn tốt nhất khi bạn yêu thương họ.

Tình bạn: Trong một nghĩa nào đó, môn đồ chỉ đơn giản là tình bạn, nhưng tình bạn với một sự hướng dẫn về Đấng Christ. Bạn bè làm gì? Họ bắt chước lẫn nhau. Trong môn đồ hóa, chúng ta kết bạn với những người khác để phát triển trong hình ảnh của Đấng Christ và để giúp họ được lớn lên trong Chúa.

Làm thế nào để trở thành môn đồ hóa? (i) Lắng nghe và xem các tín hữu lớn tuổi làm việc, nghỉ ngơi, nuôi dưỡng gia đình, đối phó với xung đột, truyền giảng cho hàng xóm, kiên trì qua các thử thách, phục vụ trong hội thánh, hoặc chiến đấu chống lại tội lỗi như thế nào. (ii) Hãy bắt chước họ!

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: