Rao Giảng và Thần Học

Làm thế nào tôi có thể phát triển trong sự hiểu biết của tôi về Thánh kinh Thần học?

Trả Lời

  1. Nghiên cứu Kinh Thánh theo chủ đề. Trong khi bạn nên nghiên cứu tất cả Kinh Thánh một cách sâu sắc và toàn diện, nó có thể đặc biệt hữu ích khi đọc Kinh Thánh để theo dõi các chủ đề trải dài trong toàn bộ Kinh Thánh. Nếu bạn nghiên cứu các chủ đề như sự sáng tạo và sự sáng tạo mới như thế nào, nghỉ ngày Sa-bát, về vương quyền, về giao ước, và sự hiện diện của Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài suốt trong Kinh thánh, bạn sẽ có được cái nhìn toàn cảnh về vinh quang của Thiên Chúa và kỳ diệu của sự cứu rỗi.
  2. Nhìn nhận thái độ của Tân ước đối với Cựu ước. Khi bạn nghiên cứu Tân Ước, hãy chú ý đến cách nó được ứng nghiệm, làm rõ, sự mở mang cho thấy và đôi khi thay thế một điều gì đó trong Cựu Ước. Như bạn làm, bạn sẽ đi đến chổ tìm thấy sự thống nhất của Kinh Thánh, sự hiệp nhất trong các mục đích của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong suốt lịch sử, và sự phong phú đa dạng của công việc cứu rỗi của Đấng Christ.
  3. Nghiên cứu Cựu ước với Chúa Giê-su và quan điểm của Tân ước. Khi bạn đọc Cựu Ước, hãy đặt những câu hỏi như, “Đoạn văn này phù hợp với thời điểm lịch sử cứu chuộc ở đâu? Làm thế nào để đoạn này liên hệ đến Chúa Giê-su? Làm thế nào để đoạn văn này hình thành nền tảng cho những gì các tín hữu tin? Những đoạn Kinh Thánh Tân Ước có làm sáng tỏ những câu hỏi này hay không?”
  4. Nghiên cứu những cuốn sách tiên tri trong Cựu ước. Sách tiên tri trong Cựu Ước có chứa đựng các lời giảng dạy sâu nhiệm nhất của Kinh Thánh về cuộc đời, chức vụ và quyền tể trị của Đấng Christ.  Các lới tiên tri đó cũng làm sâu sắc thêm cho kiến ​​thức của chúng ta về Đức Chúa Trời và hướng tới sự ứng nghiệm công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
  5. Hãy tìm đọc một cuốn sách hay về Thánh kinh Thần học. Bắt đầu với The Goldsworthy Trilogy của Graeme Goldsworhthy hoặc Bức ảnh lớn của Đức Chúa Trời Vaughan Roberts: Truy tìm cốt truyện của Kinh Thánh.

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: