Thành Viên và Kỷ Luật

“Thành viên có ý nghĩa” là gì?

Trả Lời

“Thành viên có bốn ý nghĩa sau:

 1. Các tín hữu của một hội thánh nên là Cơ đốc nhân. Trong sách Công-vụ, những người tin vào Tin Lành được thêm vào Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:41, 47). Những bức thư của Phao-lô gửi đến các hội thánh là những bức thư cho các Cơ đốc nhân (Rô-ma 1: 7, 1 Cô-rinh-tô 1: 2). Trong khi không có nhà thờ nào có thể hoàn toàn phân biệt ai là ai và ai không phải là Cơ-Đốc Nhân, thì mỗi hội thánh chỉ nên lập danh sách thành viên của mình cho những người đặt đức tin họ trong Đấng Christ.
 2. Các thành viên của một nhà thờ nên là những người tham dự thường xuyên. Thành viên Hội thánh giúp các Hội thánh giám sát cuộc sống của các thành viên của họ. Nếu ai đó không thường xuyên tham dự, nhà thờ không có cách nào biết được người đó đang làm gì.
 3. Các thành viên nên xem Hội thánh là cơ sở chính của họ để thông công và phục vụ. “Tôi là một tín hữu của Giáo hội Trưởng lão đầu tiên, nhưng chức vụ thực sự của tôi là…” là một cách bất khả thi để bắt đầu một câu. Tân Ước luôn đề cập rất nhiều về chữ “lẫn nhau” được viết cho các tín hữu của các hội thánh địa phương. Điều đó không có nghĩa là các tín hữu không nên thực hiện những mệnh lệnh đó giữa các tín hữu trong các hội thánh khác khi có dịp tiện. Tuy nhiên, Tân Ước mô tả các tín hữu cần thiết thực thi những mệnh lệnh này chủ yếu giữa các tín hữu với nhau bởi đó là trách nhiệm (ví dụ 1 Cor. 12).
 4. Các tín hữu của một hội thánh nên có một số đặc quyền và trách nhiệm đối với Kinh Thánh. Các tín hữu của một hội thánh địa phương phải có đặc quyền nhận Tiệc Thánh của Chúa. Họ cũng có trách nhiệm:
  1. Cầu nguyện cho Hội thánh.
  2. Quan hệ rỏ ràng đối với các thành viên khác trong các Hội thánh khác bởi đó là sự quan tâm, khuyến khích, khiển trách, dạy dỗ và học hỏi lẫn nhau (Ê-phê-sô 4: 15-16).
  3. Vâng phục sự lãnh đạo và giảng dạy của người lãnh đạo (Hê-bơ-rơ 13:17).
  4. Thúc đẩy sự hiệp nhất trong một thân của Chúa (Ê-phê-sô 4: 3).
  5. Hỗ trợ tài chính cho chức vụ của Hội thánh (Ga-la-ti 6: 6).
  6. Sử dụng những ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ để xây dựng thân thể  với năng lực của mình (1 Cô-rinh-tô 12: 7).

 


Bài viết này được dịch với sự hợp tác của Tạp chí Thần học Việt Nam (VietnameseTheologicalReview.org). Hãy ghé vào trang web của Tạp chí Thần học để tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu kinh thánh hữu ích hơn.

Thêm answers được gắn thẻ là: