Truyền Giáo và Phúc Âm

Vấn đề cơ bản nhất mà phúc âm đề cập đến là gì?

Trả lời

Có phải vấn đề cơ bản của phúc âm là đáp ứng nhu cầu của chúng ta? Hoàn thành mong muốn của chúng ta có ý nghĩa gì? Biến đổi xã hội? Dạy chúng ta sống tốt hơn? Nâng người nghèo lên? Làm cho chúng ta giàu có và khỏe mạnh?

Tất cả những ý tưởng về phúc âm bám vào một vấn đề trong nhận thức mà nói, “Đó là những gì phúc âm nói tất cả!” Nhưng có phải đây lá tất cả những gì về phúc âm? Có bất kỳ vấn đề cơ bản nào mà phúc âm đề cập đến không?

Kinh Thánh nói: “Không, không ai trong số họ.” Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng vấn đề cơ bản của nhân loại là tội lỗi của chúng ta và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại chúng ta vì tội lỗi của chúng ta.

  • “Ai đứng được trước sự thạnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vầng đá vỡ ra bởi Ngài.” (Nahum 1: 6)
  • “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” (Rô-ma 1:18).
  • “Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch” (Ê-phê-sô 5: 6).
  • “các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!  Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?” (Khải huyền 6: 15-17) ).

Sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi của chúng ta là vấn đề căn bản mà phúc âm giải quyết. Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá như một sự bảo hộ, một sự hy sinh đã làm biến mất cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:25; 1 Jn. 2: 2, 4:10) để chúng ta có thể được cứu nhờ đức tin nơi Ngài.

Thêm answers được gắn thẻ là: