Without category

Một Số Hướng Dẫn Thực Tiễn Dành Cho Việc Rao Giảng Phúc Âm Tốt Đẹp?

9Marks News
09.24.2020

Câu trả lời:
1. Cầu nguyện. Chúa Jêsus phán: “Không ai có thể đến cùng ta trừ khi Cha đã sai ta đến” (Giăng 6:44). Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta nên cầu nguyện với Ngài để làm điều đó.
2. Đặt câu hỏi và nghe những phản ứng của người xung quanh. Đặt những câu hỏi hay để khuyến khích mọi người suy ngẫm về cuộc sống của họ, niềm tin của họ và những tuyên bố mà bạn đang truyền đạt. Và sau đó lắng nghe câu trả lời của họ! Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về họ và mối quan tâm của họ.
3. Sử dụng Kinh Thánh. Khi chúng ta sử dụng Kinh Thánh để truyền giáo cho bạn bè, chúng ta nên cho họ thấy rằng chúng ta không chỉ cung cấp cho họ những ý tưởng riêng của chúng ta — chúng ta đang nói với họ những gì Thiên Chúa đã tiết lộ về chính mình, tội lỗi của chúng ta và Con một của Ngài.
4. Hãy rõ ràng. Khi chúng ta sử dụng những từ như “Thượng đế” hay “tội lỗi”, mọi người có thể có những ý tưởng rất khác nhau về ý nghĩa của những từ đó. Vì vậy, hãy xác định các thuật ngữ quan trọng như “tội lỗi” và “đức tin”. Hãy chắc chắn rằng người nghe của bạn hiểu chính xác những gì bạn đang nói với họ.
5. Sử dụng nhà thờ. Bạn chắc chắn nên mời một người mà bạn đang truyền giáo đến nhà thờ của bạn để họ có thể nghe được Phúc âm. Nhưng nhà thờ có nhiều điều hơn để truyền giáo cho chúng ta. Chúa Jêsus Phán, “Bởi vì mọi người nầy đều biết rằng các ngươi là môn đệ của ta, nếu các ngươi yêu nhau” (Giăng 13:35, NIV). Và trong Ê-phê-sô 3:10 Phao-lô nói rằng, “Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời.” Nhà thờ có nghĩa là một bức tranh thực tế nói về sứ điệp mà bạn đang rao giảng, vì vậy hãy mời bạn bè không phải là Cơ-Đốc-Nhân của bạn nhìn vào một cái nhìn tốt đẹp và lâu dài.
(Tài liệu này đã được chuyển thể từ Tin Lành và Truyền Giáo Cá Nhân của Mark Dever, 60-68).

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/