Hối Cải

Sự Khác Biệt Thực Tế Về Sự Tái Sanh Theo Nền Tảng Thánh Kinh Trong Hội Thánh Là Gì?

9Marks News
09.25.2020

Trả lời:

Một Hội thánh với sự hiểu biết Kinh Thánh về sự tái sanh sẽ…

1. Hãy cẩn thận đối với những người mà họ nhận là một thuộc viên trong Hội thánh.

2. Yêu cầu mọi người đăng ký thành thuộc viên để giải thích về phúc âm.

3. Hỏi xem liệu có bất kỳ phần nào về tội lỗi mà chưa ăn năn.

4. Thực hiện thánh lễ Báp-têm và Tiệc thánh một cách cẩn thận. Các thuộc viên sẽ không gây áp lực cho mục sư của họ để làm lễ báp têm cho mọi người một cách vội vã mà không thẩm định. Tiệc thánh của Chúa phải được rào chắn đúng cách (tức là, người thực hiện việc này sẽ giải thích ai nhận và ai chưa được nhận).

5. Hãy cẩn thận về các hình thức truyền giáo bởi nó có thể khuyến khích một hành động giả tạo, ngay cả việc đều khiển mọi người qua cảm xúc hoặc trình bày một phúc âm cảm động rơi nước mắt.

6. Không xem nhẹ việc ăn năn tội. Các thuộc viên phải có trách nhiệm, khuyến khích và khiển trách lẫn nhau. Ngoài ra, họ sẽ…

7. Thực hành theo nội quy của Hội thánh.

8. Tìm cách để giữ một ranh giới rõ ràng giữa nhà thờ và thế giới bên ngoài, chẳng hạn như đặt trước các chức việc công cộng chỉ dành cho các thuộc viên trong Hội thánh mà thôi.

Một Hội thánh không hiểu biết nền tảng của thánh kinh về sự tái sanh cũng có thể…

1. Trở nên đầy những người đã tuyên bố một cách chân thành về Chúa Jêsus, nhưng họ chưa trải qua sự thay đổi căn bản mà Kinh Thánh trình bày như là sự tái sanh.

2. Họ sẽ tự gọi mình là tin hữu như họ không phải. Những người chưa phải là tín hữu sẽ nhìn vào những “Cơ đốc nhân” này và nói, “Bạn là một Cơ đốc nhân? Nhưng bạn sống giống như tôi! Tại sao tôi phải tin những gì bạn làm nếu cuộc sống của chúng ta thực sự không khác nhau?”

Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/